หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
พันธกิจ
 
 
  บำรุงรักษาซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมด้านการศึกษา
  กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และ
การอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761