หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินงาน ทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
วินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (1) [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2560 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-2-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761