หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินงาน ทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
วินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (1) [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2560 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-2-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761