หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.rongwuadang.go.th/...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.rongwuadang.go.th/...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.rongwuadang.go.th/...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.rongwuadang.go.th/...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.rongwuadang.go.th/...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
o9 Social Network https://www.rongwuadang.go.th/... เข้ามาหน้าเว็บไซต์และจะมีป๊อปอัพ facebook เด้งมาอยู่ด้านขวามือค่ะ คลิกไปแล้วก็จะเด้งไปอยู่ตรงหน้าfacebook เลยค่ะ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.rongwuadang.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.rongwuadang.go.th/...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.rongwuadang.go.th/...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.rongwuadang.go.th/...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.rongwuadang.go.th/...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.rongwuadang.go.th/...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.rongwuadang.go.th/...
o18 E-Service https://www.rongwuadang.go.th/... อยู่ตรงกลางหน้าเว็บไซต์เลย เขียนว่าe-service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.rongwuadang.go.th/...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.rongwuadang.go.th/...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.rongwuadang.go.th/...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.rongwuadang.go.th/...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/... https://www.rongwuadang.go.th/...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.rongwuadang.go.th/...
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761