หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารทีมีฟอส (ทรายอะเบท) ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง (แบบซองพลาสต [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 181-012 สายทางร้องวัว [ 7 มิ.ย. 2566 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 182 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 271 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
     
     
 
ชม0023.5/17568 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
0023.5/17556  เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.5/17551  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.4/ว17571 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชม. นายกทน.ชม.และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.4/ว17572 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชม. นายกทน.ชม.และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.1/17527 เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
0023.3/17521  ถึง อำเภอดดอยหล่อ ดอยเต่า ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต: EF  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
0023.1/617 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.6/17464 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
0023.5/17454 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.5/17416 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.5/17418 เรียน เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ชม0023.5/17419-17420 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
0023.2/17351  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
 ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
0023.5/17414 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง ดอยสะเก็ด แม่แตง สันกำแพง หางดง แม่ริม สารภี ฝาง ไชยปราการ ดอยหล่อ จอมทอง เชียงดาว อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
0023.3/17424  เรียน นายอำเภอแม่แตง นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
0023.3/17423 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
     
     
 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 29 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
อบต.ร้องวัวแดง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
อบต.ร้องวัวแดง เรื่อง การจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
อบต.ร้องวัวแดง นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy) [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
อบต.ร้องวัวแดง สร้างวัฒนธรรมองค์กร NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับของขวัญ [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
อบต.ร้องวัวแดง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.ร้องวัวแดง กิจกรรมเข้าแถวพร้อมกับมอบนโยบาย no gift policy [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังรักษาหายจากโรคโควิด [ 27 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการดูแลด้านสุขภาพและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดงโด [ 27 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 107 
อบต.ร้องวัวแดง มอบสิทธิประโยชน์/บัตรผู้พิการให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ [ 26 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านทับ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ของท่านปลัด ชนิกา พิทาคำ ปลัดองค์การบริหารส่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สันกำแพง โครงการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ต้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (12 พ.ค. 2566)    อ่าน 114  ตอบ 3  
สอยถามเงินเด็กแรกเกิด (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 29  ตอบ 0  
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 302  ตอบ 1  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารทีมีฟอส (ทรายอะเบท) ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง (แบบซองพลาสต [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น โดยวิธีเฉพาะ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในงานสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆ่าหญ้า แบบดูดซึมและแบบเผาไหม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิมที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้า [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาขุดลอก เปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปางมะขามป้อม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราก [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 181-012 สายทางร้องวัว [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิมที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรัับใช้ในราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปางมะขามป้อม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปรากา [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่ว [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการถมดินลูกรังและถมหินคลุกพร้อมปรับเกรด ซอย 10 ทับ 1 หมู่ที [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างโครงการปรับเกรดขยายถนนสายทางบ้านกองก๋าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ ทะ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761