หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ เพื่อการส่งการออกกำลังกายประชาชน ตำบลร้องวัวแดง โดย [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะหน้าโฟเมก้าขาเหล็ก จำนวน ๕ ตัว และพัดลมโคจรติดเพด [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานกองการ [ 11 ส.ค. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิด [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านร้องวัวแดง หมู่ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 142 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
     
     
 
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุขฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
  เรียน นอ.ดอยสะเก็ด หางดง สันกำแพง เชียงดาว แม่วาง ดอยเต่า ไชยปราการ เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/23613  ถึง อำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/ว813 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ภาคีเครือข่ายสุขภาพท้องถิ่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ของ อปท.  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/23606 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/23520) เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพประปาหมู่บ้าน  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/23523 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง คู่มือการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/23524 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จปกติ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/23554 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 ถึง อ.เมืองเชียงใหหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง ฝาง หางดง ฮอด ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/22647 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/22640  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครุภัณฑ์สำหรับสถานนีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/23503  เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร (การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้) สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นอ.เมือง หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนาเรื่องการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ รายละเอียด :  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/805 เรียน ท้องถิ่นอำเภอฝาง เรื่อง การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในเขตพื้นที่อำเภอฝาง  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
     
     
 
ทต.แม่นะ วันที่16 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายเรวัต สมบูรณ์ และนายธวัชชัย ศรีบุญเรือง รองนายกเ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ วันที่16 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่นะ นำโดยนายร [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (พนักงานจ้าง ตำ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่นะ ร่วมกับศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดคว [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานทีสอบการประเมินฯ พนักงานจ้าง (ตามภาร [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านทับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 [ 13 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่นะ วันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่น [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่นะ วันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบ้านสบอ้อ หมู่ที่7 (ปลูกต้น [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ พร้อมคณะผู้บ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทดสอบ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สันกำแพง กิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายณัฐวุฒิ เลิศทองสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (พนักงานจ้างภาร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 78  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 130  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ เพื่อการส่งการออกกำลังกายประชาชน ตำบลร้องวัวแดง โดย [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.แม่นะ จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำรวน 2 รายการ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการอบรมพัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน ของกองการศึกษา [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมดูแลระบบตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรร [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมพัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน ของกองการศึกษา [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นยา ครุภัณฑ์ อบต.สันกำแพง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะหน้าโฟเมก้าขาเหล็ก จำนวน ๕ ตัว และพัดลมโคจรติดเพด [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานกองการ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เคร [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบติดสันเทป ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบี [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้วยวิธี [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสะพานหมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย (หย่อมบ้านแม่ฝางหลวง) ใ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลร [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่ว [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อใบมีดเกรดหน้าพร้อมสกรู และสกีเกรดหน้า เพื่อซ่อมแซมรถไถฟาร์ม ตค-718 เชียงใหม่ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เ [ 9 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761