หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลร้องวัวแดง ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แบตเตอรี่และ SD Card ๓๒ GB สำหรับกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ CAN [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบ [ 21 มิ.ย. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงกา [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงกา [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
     
     
 
ชม0023.5/ว18016 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/18007  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/18006 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/17994  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/17999 เรียน นายอำเภอแม่ริม นายก ทน.ชม เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/18004 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/18003 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอสารภี เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีขอถอนคืนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา ฯ (ชม0023.5/18003)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.17988  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สารภี สันป่าตอง สันทราย แม่ริม แม่อาย หางดง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/17971 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวน อป. เข้าร่วมสัมมนา ร่วมลดโลกร้อนก๊าชเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/641  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/642  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/637  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทตามวิถีไทย-สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/17881  เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/17880 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/17878 เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/639  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนภารกิจความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/638 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร เฟส 3  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
     
     
 
อบต.ร้องวัวแดง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
อบต.ร้องวัวแดง ณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ เทศบาลตำบลแม่นะ นำโดยนายธวัชชัย ศรีบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ นายสุภพ กั [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ เทศบาลตำบลแม่นะ นำโดยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านย [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักง [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ คำสั่งเทศบาลตำบลแม่นะ ที่ 200/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ คำสั่งเทศบาลตำบลแม่นะ ที่ 199/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง กำหนดงานและก [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง กิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงกา [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงกา [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สันกำแพง อบต.สันกำแพง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ Run for life ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวัพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 57  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 91  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ของกองการศ [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ยั้งเมิน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางหน้า-ยางหลัง) กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพา [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ยั้งเมิน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางหน้า-ยางหลัง) กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพา [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลร้องวัวแดง ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แบตเตอรี่และ SD Card ๓๒ GB สำหรับกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ CAN [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบ [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ขนาดกำลัง ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนก [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็ [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความ [ 20 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า [ 20 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซอย ๑๕ บ้านร้องวั [ 20 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าด้านแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัว [ 17 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์กา [ 17 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรเดิม บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายทางหย่อมบ้านฟอลเรสแลนด์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย ๘๓๙ [ 17 มิ.ย. 2565 ]อบต.ยั้งเมิน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 ม. ยาว [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรเดิม บ้านหัวฝาย (ถนนสายทางหย่อมบ้านหัวโป่ง) จำนวน ๑ รายกา [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการ [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761