หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลร้ [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบร [ 30 ก.ย. 2565 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 29 ก.ย. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ร่างเอกสารประกาศเอกสารประกวดราคาตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยว [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 164 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
     
     
 
ชม0023.5/ว29448 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตั้งเเละการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารเเละโทรคมนาคมของ อปท  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/ว941 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเนวทางการจ้างที่ปรึกษา  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว29267  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/29350  เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/ว29414  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มเเข็งตามเเนวทาง เเผ่นดินธรรม เเผ่นดินทอง ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงเเหง เเม่เเจ่ม ดอยเต่า เเละกัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม นายก ทน.ชม เเละทม.เมืองเเกนพัฒนา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/29262  เรียน นายอำเภอสันกำเเพง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.2/ว28807 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย เเละสารภี) เรื่อง เเจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/ว29223  ถึง นายอำเภอจอมทอง สารภี แม่แตง แม่อาย และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนฯ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว29227  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว29231 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบฯ พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว29226  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/29244  ถึง นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.6/ว29131  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบคระกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่2) พ.ศ.2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/ว939  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเเละองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง เเละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/ว29099  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/29083 ชม0023.3/29083  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/29058 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/29057  เรียน นายอำเภอเเม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
     
     
 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเรียกประชุมสมัยที่4-2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่4-2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สันกำแพง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดสีเขียว [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่นะ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.30น. นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะประชุมเตรีย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง ร่างเอกสารประกาศเอกสารประกวดราคาตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยว [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านทับ การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ยั้งเมิน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ยั้งเมิน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายจรัญ ใบพร้าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ไ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ วันที่27 กันยายน พ.ศ.2565 นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ ได้ประชุมเตร [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่นะ ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สม [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่นะ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าพนักงานสาธารณส [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ร้องวัวแดง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 96  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 113  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 150  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลร้ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาบริการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบร [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้สำหรับงานด้านเอกสารภายในสำนัก [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานหน้าที [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานหน้าที [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานหน้าที [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานหน [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เวปไซค์ พร้อมโปรแกรมจัดการเวปไซค์ อบต.สันกำ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างเหมาบริการงานการแทพย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ของสำ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านเกษตร ตามโครงการอนุรั [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อวัสดุซ่อมแซม (ท่อถนน คสล.40 ซม.,ท่อถนน คสล. 30 ซม., ท่อถนน คสล. 60 ซม.ฯ)เพื่ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค1977ชม. รหัสครุภัณฑ์ 018-54-000 [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง อ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761