หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและตรวจเช็ค รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๑๘๘ เชียงใหม่ [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริ [ 23 ม.ค. 2566 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลป [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 89 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 228 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
     
     
 
ชม0023.4/2748 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/2999 ถึง อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
 ถึง อ.ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่แจ่ม ดอยหล่อ พร้าว แม่วาง แม่แตง เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พรกให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/3000 เรียน นอ.เชียงดาว หางดง นายก ทน.ชม เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ครั้งที่ 1/2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/2978 เรียน นอ.ฝาง นายก ทน.ชม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/90 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สารภี แม่แตง หางดง แม่ริม ฝาง เชียงดาว จอมทอง แม่วาง ดอยหล่อ ไชยปราการ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/2944 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.1/95 เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ ทถอ.แม่แตง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/2951 เรียน นอ.แม่ริม เวียงแหง แม่แตง ฝาง เชียงดาว จอมทอง ฮอด ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด แม่วาง สันกำแพง เรื่อง การยืนยันข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2886 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2885 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2883 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.6/94 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ห้องปลอดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2888 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2889 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2848 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2753 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/2751 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
     
     
 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 29 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
อบต.บ้านทับ การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ชม.ถ.101-00 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านทับ การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.101-0 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านทับ ติดตามงานแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้น หมู่ที่ 2 บ้านมืดหลอง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ ติดตามงานแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป๊อก [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านทับ ติดตามงานแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้น หมู่ที่ 8 บ้านอมแรด [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สันกำแพง ประชาสัมพันธ์สถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองแขก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองแขก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องริบเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดธิดาจำแลงอำเภออมก๋อย ครั้งที่ 1 ในงานส่งเสริมกา [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดรำวงประยุกต์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดี.. [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ต้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (17 ม.ค. 2566)    อ่าน 37  ตอบ 2  
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 181  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 190  ตอบ 1  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.แม่นะ จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง โดยการตอกไม้ยูคาและผสมปูนซีเมนต์ จำนวน ๒ จุด บ้านป่าบง หมู [ 27 ม.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถไฮดรอลิค(แบบตีนตะขาบ) หมายเลขทะเบียน ตค [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาขนย้ายรถไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๓๐๕๕ เชียงใหม่ ย้ายจาก หมู่ที่ ๙ [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.สันกำแพง เขตรับผิดชอบ อบต.สันกำแพง โดยวิธี [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1977 เชียงใหม่หมายเ [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการ Over Lay ด้วย Asphaltic Concrete ถนนเส้นหลังบ่อนไก่จ [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 บ้านปูคา ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ อนาล็อก จำนวน 1 ชุด) กองช่าง ปีงบ 2566 โดยวิธีเฉพา [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและตรวจเช็ค รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๑๘๘ เชียงใหม่ [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้ออะไหล่รถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค-718 เชียงใหม่ (ท่อไอเสียและปะเกนท่อไอเสีย) [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ใช้ในง [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.แม่นะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.แม่นะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาขนย้ายรถไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๓๐๕๕ เชียงใหม่ ย้ายจาก หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ม.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 20 ม.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761