หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/ว18016 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/18007  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/18006 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/17994  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/17999 เรียน นายอำเภอแม่ริม นายก ทน.ชม เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/18004 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/18003 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอสารภี เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีขอถอนคืนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา ฯ (ชม0023.5/18003)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.17988  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สารภี สันป่าตอง สันทราย แม่ริม แม่อาย หางดง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/17971 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวน อป. เข้าร่วมสัมมนา ร่วมลดโลกร้อนก๊าชเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/641  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/642  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/637  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทตามวิถีไทย-สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/17881  เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/17880 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/17878 เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/639  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนภารกิจความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/638 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร เฟส 3  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องโครงการอบรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/635  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุ่นแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่ออน กัลยาณิวัฒนา) ทม.ต้นเปา ทม.แม่โจ้ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต2564  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,090
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761