หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.4/2748 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/2999 ถึง อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
 ถึง อ.ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่แจ่ม ดอยหล่อ พร้าว แม่วาง แม่แตง เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พรกให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/3000 เรียน นอ.เชียงดาว หางดง นายก ทน.ชม เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ครั้งที่ 1/2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/2978 เรียน นอ.ฝาง นายก ทน.ชม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/90 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สารภี แม่แตง หางดง แม่ริม ฝาง เชียงดาว จอมทอง แม่วาง ดอยหล่อ ไชยปราการ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/2944 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.1/95 เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ ทถอ.แม่แตง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/2951 เรียน นอ.แม่ริม เวียงแหง แม่แตง ฝาง เชียงดาว จอมทอง ฮอด ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด แม่วาง สันกำแพง เรื่อง การยืนยันข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2886 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2885 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2883 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.6/94 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ห้องปลอดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2888 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2889 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2848 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2753 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.5/2751 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.4/2803 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.4/2707 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/2768 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง แจ้งขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
ชม0023.4/2708 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,167
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761