หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.3/ว29173 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  [ 23 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29239 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/29241 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/ว877 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภออมก๋อยและท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบขออณุญาตขายสุรา  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29109 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29106 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.2/ว29163 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ฮอด หางดง สันทราย แม่แตง ดอยสะเก็ด ฝาง แม่ริม แม่อาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/ว883 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29235 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29202 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
(ชม0023.3/29228 ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.1/ว880 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29200 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29166 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29165 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
 จัดส่งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ที่ ชม 0023.3/ว 878 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29096 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทน  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29063 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29060 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29054 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29051 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/2905 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 25660  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29049 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29048 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,259
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761